Obsah

VZN

Vzn č.1/2009 o psoch Stiahnuté: 930x | 24.03.2023

Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2014 o podmienkach prenajímania nájomných bytov v bytových domoch postavených z verejných finančných prostriedkov na účel podpory sociálneho bývania Stiahnuté: 939x | 24.03.2023

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky príspevku pre školy a školské zariadenie na rok 2023 – 4/2022 Stiahnuté: 27x | 21.12.2022

Sadzobník obecných poplatkov v obci Janíky Stiahnuté: 36x | 21.12.2022

Všeobecne záväzné nariadenie o poplatku za rozvoj na rok 2023 – 3/2022 Stiahnuté: 23x | 21.12.2022

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a poplatkoch na rok 2023 - 2/2022 Stiahnuté: 22x | 21.12.2022

Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľnosti na rok 2023 - 1/2022 Stiahnuté: 19x | 21.12.2022

Všeobecné záväzné nariadenie obce Janíky č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Janíky Stiahnuté: 172x | 14.12.2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.3/2021 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, za užívanie verejného Stiahnuté: 60x | 13.12.2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľností č. 2/2021 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Janíky na kalendárny rok 2022 Stiahnuté: 71x | 13.12.2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.2/2020 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, za užívanie ve Stiahnuté: 124x | 08.01.2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľností č. 1/2020 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Janíky na kalendárny rok 2021 Stiahnuté: 124x | 08.01.2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2019 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, za užívanie na rok 2020 Stiahnuté: 207x | 12.12.2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľností č. 1/2019 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Janíky na kalendárny rok 2020 Stiahnuté: 213x | 12.12.2019

Všeobecné záväzné nariadenie obce o miestných daniach a o miestnom poplatku za komun.odpad č.2/2017 Stiahnuté: 912x | 11.01.2018

Všeobecné záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľnosti č.1/2017 Stiahnuté: 995x | 11.01.2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č.3/2016 o podmienkach určovania a vyberania dane za psa, za užívanie verejného priestranstva Stiahnuté: 978x | 12.12.2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce o dani z nehnuteľností č. 2/2016 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Janíky na kalendárny rok 2017 Stiahnuté: 1,036x | 12.12.2016

VZN o vylepovaní volebných plakátov č.3/2015 Stiahnuté: 1,002x | 22.12.2015

VZN o miestných daniach a o miestnom popl. za kom. odpad č. 2/2015 Stiahnuté: 989x | 22.12.2015

Stránka