Vyhľadávanie

rozšírené vyhľadávanie ...

Rychlé odkazy

357

Aktuálne počasie

dnes, sobota 24. 10. 2020
slabý dážď 18 °C 10 °C
nedeľa 25. 10. jasná obloha 17/10 °C
pondelok 26. 10. slabý dážď 17/11 °C
utorok 27. 10. slabý dážď 18/10 °C

Navigácia

Obsah

Predaj nehnuteľného majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže

Typ: ostatné | obec | náš tip
Predaj nehnuteľného majetku obce formou obchodnej verejnej súťaže

Obec J a n í k y

 

Predaj nehnuteľného majetku obce

formou obchodnej verejnej súťaže

 

Obec Janíky v zmysle uznesenia OZ č. 7Bc-d/2020 zo dňa 23.06.2020 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predaj nasledovného nehnuteľného majetku obce:

novovytvorené pozemky podľa geometrického plánu č.65/2020 na oddelenie pôvodného pozemku parc.č. 305/ 1 zapísaný na liste vlastníctva č.328, vedenom Okresným úradom Dunajská Streda , katastrálny odbor okres Dunajská Streda , obec Janíky , katastrálne územie Dolné Janíky

 

1. pozemok v registri C KN parcela č. 305/41 vo výmere 78 m2 , druh pozemku: ostatná plocha ,

2. pozemok v registri C KN parcela č. 305/42 o výmere 85 m2 , druh pozemku: ostatná plocha ,

3. pozemok v registri C KN parcela č. 305/43 vo výmere 38 m2 , druh pozemku: ostatná plocha ,

4. pozemok v registri C KN parcela č. 305/44 vo výmere 57 m2 , druh pozemku: ostatná plocha ,

5. pozemok v registri C KN parcela č. 305/45 vo výmere 56 m2 , druh pozemku: ostatná plocha ,

6. pozemok v registri C KN parcela č. 305/46 vo výmere 97 m2 , druh pozemku: ostatná plocha ,

7. pozemok v registri C KN parcela č. 305/16 vo výmere 159 m2 , druh pozemku: záhrada , zapísaný na liste vlastníctva č.328, vedenom Okresným úradom Dunajská Streda , katastrálny odbor okres Dunajská Streda , obec Janíky , katastrálne územie Dolné Janíky

 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže:

 

1. Sútaž sa začína dňom jej uverejnenia na úradnej tabuli obce Janíky , na internetovej stránke obce http://www.janiky.sk/

 

2. Návrh do súťaže predkladá záujemca v zalepenej obálke , kde uvedie meno , adresu záujemcu a označenie ,,OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ -NEOTVÁRAŤ ,,

 

V obálke záujemca predloží :

a/ špecifikáciu predmetu kúpy s návrhom kúpnej ceny

 

b/ súhlas záujemcu – fyzickej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely zabezpečenia úkonov spojených s obchodnou verejnou súťažou

 

c/ čestné vyhlásenie záujemcu – fyzickej osoby o tom , že voči nemu nie je vedené exekučné ani konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie

 

d/ vyhlásenie záujemcu , že súhlasí so súťažnými podmienkami a súťažnými podkladmi

 

e/ telefonický a internetový kontakt na záujemcu

 

3. Špecifikácia

1.Vyhlasovateľ určuje minimálne ponúkanú cenu vo výške 24,03 Eur/m2 , slovom dvadsaťštyri Eur

3 centy za štvorcový meter pozemku v zmysle znaleckého posudku č.066/2020 vypracovaného znalcom: Ing.Jolán Németh pre účely prevodu vlastníckých práv,

evidenčné číslo : 912490

 

4.Kritéria hodnotenia súťažných návrhov

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najvyššia ponúkaná cena v eurách.

 

5. Miesto a termín podávania návrhov

Návrh musí byť doručený do podateľne Obecného úradu Janíky , najneskôr do 05.10.2020 do 12,00 hod. Návrh doručený po stanovenom termíne , alebo v ktorom nebude splnená niektorá

zo stanovených podmienok súťaže, nebude do súťaže zaradený.

 

6. Návrhy predložené do obchodnej verejnej súťaže vyhodnotia poslanci Obecného zastupiteľstva Janíky a schvália návrh na víťazov obchodnej verejnej súťaže.

 

7. Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže bude zaslané všetkým záujemcom .

 

8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje :

  • právo odmietnuť všetky predložené návrhy ,

  • právo súťaž zrušiť alebo predľžiť lehotu na vyhlásenie výsledku súťaže ,

  • v prípade formálnych nedostatkov návrhu záujemcu , ktoré nemenia obsah , vyhlasovateľ môže vyzvať záujemcov na doplnenie,

  • v prípade predloženia návrhu , ktorý nebude obsahovať požadované náležitosti , nárvh odmietnúť,

  • právo odstúpiť od zmluvy zo strany vyhlasovateľa – predávajúceho v prípade nezaplatenia kúpnej ceny v stanovenej lehote.

 

9. Víťazi obchodnej verejnej súťaže budú povinný uhradiť kúpnu cenu vcelku bez splátok pri podpise zmluvy.

 

Víťazi obchodnej verejnej súťaže musia uhradiť :

1. náklady za vytvorenie geometrického plánu

2. náklady za znalecký posudok

3. náklady za vklad do katastra

 

 

Lajos Berner

starosta obce


Príloha

Vytvorené: 23. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 23. 9. 2020 14:14
Autor: Správce Webu