Dopravné značky v menšinových jazykoch

Prezídium Policajného zboru informuje Krajské riaditeľstvá Policajného zboru o skutočnosti, že pri plnení úloh na úseku dopravného inžinierstva, je nevyhnutné pri posudzovaní a odsúhlasovaní dopravného značenia a dopravných zariadení dôsledne dodržiavať uvedené ustanovenia:

"Na dopravných značkách a dopravných zariadeniach sa nápisy používajú v štátnom jazyku; v iných jazykoch ich možno používať v súlade s osobitným predpisom a medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenska republiky viazaná."

Ďalej pripomína:

"Ak pri posudzovaní, resp. odsúhlasovaní dopravného značenia a dopravných zariadení v dotknutých obciach v zmysle nariadenia vlady SR č. 221/1999 Z. z. ...nie je uvádzaný text v jazyku národnostnej menšiny podľa vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona č. 184/1999 Z. z.:

V obci podľa § 2 ods. 1 sa informácie tykajúce sa ohrozenia života, zdravia, bezpečnosti alebo majetku občanov Slovenskej republiky uvádzajú na miestach prístupných pre verejnosť popri štátnom jazyku aj v jazyku menšiny. Všetky nápisy a oznamy určené na informovanie verejnosti, najme v predajniach, na športoviskách, v reštauračných zariadeniach, na uliciach, pri cestách a nad nimi, na letiskách, autobusových staniciach a železničných staniciach, sa môžu uvádzať aj v jazyku menšiny,

aby na túto zákonnú skutočnosť’ upozornili aj spracovateľov, resp. predkladateľov dokumentácii dopravného značenia a taktiež príslušné cestné správne orgány. Je nevyhnutné podotknúť, Že význam textu alebo nápisu na dopravnom značení a dopravných zariadeniach v jazyku národnostnej menšiny musí spĺňať kontextový rámec vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov."
(Ilustračná fotka)
 

26766